วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

กองศิลปาชีพ เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานสนองพระราชกระแส เกี่ยวกับโครงการตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อให้ราษฎรอยู่ดีกินดี สามารถพึ่งพาตนเองได้ และยังธำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม และศิลปหัตถกรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน อีกทั้งอนุรักษ์ป่าไม้ แหล่งน้ำ พันธุ์พืช และสัตว์ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

พันธกิจ

๑. ดำเนินการสนองพระราชกระแส ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเกี่ยวกับงานศิลปาชีพและงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ทั้งปวง เพื่อให้เป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้แก่ราษฎรไทย

๒. อนุรักษ์ พัฒนา และเผยแพร่วัฒนธรรม ศิลปหัตถกรรมไทย ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ทั้งใน และต่างประเทศ รวมทั้งดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกศิลปาชีพ

๓. จัดตั้งและดำเนินงานศูนย์ศิลปาชีพ  กับโครงการศิลปาชีพ และดำเนินการฝึกอบรม ให้แก่สมาชิกศิลปาชีพส่วนภูมิภาค